17 2013 вересня 1430

Узагальнення й систематизація з теми «другорядні члени речення»

Урок № 27

Узагальнення й систематизація з теми «другорядні члени речення»

 

Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з розділу «Другорядні члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати тощо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

Детальніше
16 2013 вересня 1927

Види обставин. Порівняльний зворот

Урок № 26

Види обставин. Порівняльний зворот

 

Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі; удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню основних цінностей людини.

Детальніше
16 2013 вересня 6272

Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Урок № 25

Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури, створювати власні твори-описи пам’ятки історії та культури в художньому стилі на основі власних спостережень і вражень.

Детальніше
16 2013 вересня 4764

Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

Урок № 24

Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

 

Мета: ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі; закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру; удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною, користуючись відповідною термінологією та художніми засобами; прививати почуття любові до культурної спадщини своєї країни.

Детальніше
16 2013 вересня 2479

Додаток як другорядний член речення

Урок № 23

Додаток як другорядний член речення

 

Мета: поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні; за допомогою мовленнєво­комунікативного дидактичного матеріалу поглибити знання восьмикласників про видатних діячів рідного народу та їхніми досягненнями.

Детальніше
16 2013 вересня 2580

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

Урок № 22

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

 

Мета: сформувати в учнів поняття про прикладку як різновид означення, його функцію в реченні; розвивати правописні вміння написання прикладок з означуваними словами окремо, через дефіс та в лапках; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати сталий інтерес до мистецтва як вагомого духовного надбання народу.

Детальніше
16 2013 вересня 1781

Означення узгоджене й неузгоджене

Урок № 21

Означення узгоджене й неузгоджене

 

Мета: поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення; розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені означення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню патріотичного ставлення до рідної землі.

Детальніше
15 2013 вересня 3122

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання). Вивчальне читання мовчки

Урок № 20

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання). Вивчальне читання мовчки

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Головні члени двоскладного речення»; перевірити знання й уміння щодо ролі підмета і присудка в мовленні; з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів з метою усунення їх; ознайомити восьмикласників з вивчальним різновидом читання текстів мовчки, розвивати вміння читати мовчки висловлювання, глибоко проникаючи в його зміст й максимально повно охоплюючи нову інформацію.

Детальніше
15 2013 вересня 2603

Тире між підметом і присудком

Урок № 19

Тире між підметом і присудком

 

Мета: поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння й навички правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ удосконалювати культуру власного мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити восьмикласників з явищем, добре знаним в усіх цивілізованих країнах,— меценатством.

Детальніше
15 2013 вересня 1685

Складений іменний присудок

Урок № 18

Складений іменний присудок

 

Мета: поглибити знання учнів про присудок як один із головних членів речення, його види; сформувати вміння відрізняти складений іменний присудок від простого і складеного дієслівного; удосконалити навички знаходити й аналізувати складені іменні присудки в мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу привернути увагу восьмикласників до славетних імен української культури.

Детальніше